Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz


Amaç

Sağlıkta kalite standartları Diyaliz kılavuzuna uygun olarak hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması aynı zamanda etkin etkili zamanında hizmet sunulmasıdır

Hedefler

Sağlıkta Kalite Standartları; Kuruluş içi hedef ve kuruluş dışı hedef olarak 2'ye ayrılmıştır.

1- Kuruluş içi hedefler

- Sağlıkta kalite standartlarına uyarak diyaliz hizmetinin etkinliğini artırmak.

- Etkili sonuçlara ulaşmak.

- Bu işleyiş sürecinde en uygun kaynakları kullanarak verimliliği artırmak.

- Çalışanlarımızın sağlıklı çalışma yaşamı sürdürebilmesi için ideal güvenli bir çalışma ortamı ve alt yapısı oluşturmaktır.

2- Kuruluş Dışı Hedefler

- Tedavi ve bakım hizmetlerini hastanın ihtiyacına göre uygun ve kabul edilebilir zaman aralığında sunulması.

- Hastalık tedavisinin tamamlanması sonrasında sürekliliğin sağlanması.

- Toplumun değerleri hasta kişilerin ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak bakım hizmetlerinde hasta odaklı yaklaşmak ve hasta güvenliğini sağlamaktır.